Ordbok

Basis kunnskap om avløp.  

Sortert alfabetisk
AlunskiferSvart karbonholdig leirskifer.
Finnes flere steder i Norge (Oslo område og særlig på øst- og vestsiden av Mjøsa).
Skaper problemer ved utslipp
i grunnen og for vannkilder.
AvløpsledningRør mellom elementer i avløpssystem.
AvløpsslamUtskillte forurensningene fra avløpsvann i form av fast stoff. Ca. 60 % av slammet brukes i jordbruket, mens resten går til grøntanlegg og avslutning av deponier.
Avløpssystemet (avløpsanlegg)Avløpsnett, tilleggsutstyr, renseanlegg, utsløpsløsninger som består av:
Ledninger, Koblinger, Elementer for renseprossesen, Pumper m.m.
AvløpsvannForurenset vann fra husholdninger, næring og industri.
Biologiske rensingNedbrytning av organiske delen av avløpsvann ved hjelp av bakterier.
BOFMål for mengden av oksygenforbrukende materiale i vann.
Nyttig faktor ved undersøkelser av bl.a. vannforurensning.
BrønnKilde for uttak av vann, olje, gass.
Brønn i fjell er ofte dypere.
FellingskjemikalierVanligvis aluminium, jern eller kalk.
Brukt i renseanlegg.
FjellbrønnBrønn boret i fjell.
Forurensede masserMasser med spesielle krav og behandling.  
Grunnvann (GV)Mettede sonen under bakkenivå.
Minste avstand mellom infiltrasjonsflate og grunnvann bør være min. 50 cm.
Grunnvannsnivå (GVS)Høyeste nivå av grunnvann observert gjennom befaring og prøvetaking.
GråvannDelen av avløpsvann fra bad-, oppvask- og vaskevann.
Hydraulisk kapasitetLøsmasser kapasitet for å motta slamavskilt avløpsvann.
InfiltrasjonsanleggRenseanlegg for infiltrasjon i stedegne eller tilkjørte masser som vanligvis består av slamavskiller, støtbelaster og manifold med flere ledninger på infiltrasjonsflate.
InfiltrasjonsdiagramViser forhold So/Md
og klassifisering for infiltrasjonsklasse.
InfiltrasjonsevnePermeabiliteten i løsmasser.
Evne for å transportere bort vann som avhengig av løsmassens type og sorterings- og pakningsgrad.
Infiltrasjonsklasse1-4.
InfiltrasjonstestTest utført i stedlige løsmasser (vanligvis klasse 1) for å finne vannledningsevne [m/døgn].
JordprøvetakingJordprøve tatt fra planlagt infiltrasjonsflate dybde for nytt avløpsanlegg.
KildesepareringSeparat grå- og svartvann avløpsanlegg.
Kjemiske rensingRensingsprosesser hvor det fjernes fosfor, tungmetaller og andre uorganiske og organiske miljøgifter og partikler fra avløpsvann ved hjelp av fellingskjemikalier
(vanligvis aluminium, jern eller kalk).
KloakkpumpePumpe egnet for avløpsvann transport.
Korngraderingsanalyse Sikteanalyse av jordprøve. Kornfordeling.
Utført i laboratorie.
LøsmassebrønnBrønn utgravd (bygget) i løsmasser.
MarkvannsonenUmettede sonen over grunnvannsnivå.
MinirenseanleggTank med elektriske utstyr for styring og fjerning av organiske stoff (biologiske) og andre (kjemiske) forurensning i avløpsvann.
NabovarselBør sendes hvis anlegg blir plassert <4,0 m fra eiendomsgrense og / eller påvirker nærmeste eiendommer / naboer.
NivåalarmAlarm som varsler om fullnivå.
Ofte lyd og lys.
Kan monteres i tett tank, kum o.l.
Norsk VannInteresseorganisasjonen for VA Formidling av kunnskap, Forskning, Kurs og konferanse.  
Nøytral fagkyndigUavhengig firma / person med nødvendig kompetanse innen tema.
Offentlig avløpsnettOfte i tette steder og byer.
PakningsgradLiten / Middels / Stor.
Observert i stedlige løsmasser.
peAntall personer som bruker avløpssystem. Eks.: 5 pe for helårs bolig.
Privat renseanleggOfte i spredt bebyggelse uten tilknytning til offentlig avløpsnett og hvor forholdene er velegnet.
PROProsjekterende
PrøvetakningKontroll av utslipp eller i sammenheng med etablering av nytt eller oppgradering av eks. anlegg
ResipientInnsjø, Tjern eller Sjø som mottar renset avløpsvann.
SeptiktankSlamavskiller eller tett tank.
SlamavskillerFørste rensetrinn. Utskiller faststoff.
Kan være liggende eller stående og har flere kammer (vanligvis 2-3).
SlambehandlingAlle prosesser for rensing av faststoff etter behandling av avløpsvann.
Sorteringsgradd60/d10.
Kalkuleres fra korngraderingsanalyse.
Spredt avløpAvløp i område uten offentlig tilknytning. Vanligvis i spredt bebyggelse med store avstander mellom eiendommer.
Stedegne løsmasserLøsmasser på stedet som er egnet for rensing og infiltrasjon.
Stedlige løsmasserLøsmasser på stedet.
StikkledningRør med tilkobling mellom sekundær og hovedledning.
SvartvannKlosettavløp.
Delen av avløpsvann fra toaletter og med sterkt forurensende innhold.
SØKAnsvarlig søker.
Søknad om UtslippstillatelseDokumentasjon for avløpsløsning og utslipp.
Sendes til kommune.
Tett tankLukket tank for oppsamling av toalett-
og / eller farlig avfall.
UTFUtførelsesfirma.
UtslippsstedSiste steg for renset avløpsvann.
Infiltrasjon i grunnen eller direkte til nærmeste vassdrag eller resipient.
UtslippstillatelseSvar på søknad.
Kommunen avgjør hva som kan tillates ut fra en totalvurdering.
Vann og Avløp (VA)Bransje og tema.
VannledningsevneSe også infiltrasjonsevne. [m/døgn]
VaskemidlerVaskemidler er kjemikalier som brukes i klesvask.
Inneholder fosfor som kan føre til algevekst.
VassdragBekk, Elv.