FAQ

Ofte stilte spørsmål om avløp

Hvilken løsninger er typiske innen mindre avløpsanlegg ?
->

Infiltrasjonsanlegg i stedegne løsmasser har lange tradisjoner og er mest utbredt i Norge.
På flere steder det finnes fortsatt sandfilteranlegg som alternativ til infiltrasjon ved dårlige grunnforholdene men aktuelle trender viser at antall minirenseanlegg med eller uten etterfølgende etterpolering og/eller hygienisering stadig øker. Det finnes på markedet også gode løsninger som bl.a. forbehandlingsanlegg som består av slamavskiller, biofilter og støtbelaster med etterfølgende infiltrasjon eller annet utslippsløsningen.

Hvor mye koster etablering av mindre avløpsanlegg ?
->

Pris varierer mye fra sted til sted.
Typiske løsningen er infiltrasjonsanlegg for 1 bolig (Infiltrasjon 1) eller minirenseanlegg (Mini-RA 1).
Mer kompliserte situasjoner krever bruk av separate grå-og svartvann løsninger f.eks.: Gråvann TT 1 det betyr gråvannsanlegg som vanligvis består av biofilter (filterkum) eller infiltrasjonsanlegg og tett tank for svartvann (WC, kloakk).
Grunnforholdene kan være like men det finnes ofte andre faktorer som påvirker at løsninger blir helt annerledes enn typiske i enkelte situasjoner som bl.a. vannbrønner, resipienter, landbruksproduksjon, fjell og videre.
Vanligvis totalpris ligger mellom 100 til 250 tusen kroner.
Informasjon nede er bare til oversikt.

OBS! Tabell viser data fra 2013.
Det må tas forbehold om prisstigning i 2021 som gjelder spesielt materialer (råvarer).
Kilde: Norsk Vann. Kostnader ved ulike typer mindre avløpsanlegg.
Tabell 2. Investeringskostnader for ulike anleggstyper.
1 og 2 angir henholdsvis 1- og 2- husanlegg.

Hvor mye koster å eie avløpsanlegg ?
->

Kostnader varierer mye.
Kommune vanligvis har avtale med private selskaper (renovasjonsfirma) om tømming av slamavskillere og tette tanker.
Strømleverandør med strømutgifter hvis deres anlegg har elektriske komponenter.
Service iht. drift- og serviceavtale med privat firma.
Informasjon nede er bare til oversikt.

OBS! Tabell viser data fra 2013.
Priser i 2021 er mest sannsynlig betydelig høyere, spesielt for materialer.
Kilde: Norsk Vann. Kostnader ved ulike typer mindre avløpsanlegg.
Tabell 3. Driftskostnader ved ulike anleggstyper.
1 og 2 angir henholdsvis 1- og 2- husanlegg.

Hvor mye tilgjengelig areal krever mindre avløpsanlegg ?
->

Mest populære størrelser av infiltrasjonsflate for 1 bolig opptil 5 personer:
20 kvm infiltrasjonsfilter
ved biologiske forbehandling, f.eks. i minirense eller biofilter.
40 kvm vanlig infiltrasjonsfilter i enkelte forholdene
ved tradisjonell infiltrasjon i stedegne løsmasser.

Avhengig av løsningen i tillegg kommer andre mindre komponenter, f.eks.:
1 slamavskiller + pumpekum (støtbelaster)
2 minirenseanlegg
3 slamavskiller + biofilter
4 Andre løsninger

NB ! Husk at det bør ikke være store trær og busker på best egnet lokalitet.

Hjem » Avløp » FAQ